นโยบายความเป็นส่วนตัว

การ ใช้เว็บไซต์ Jabjone.com ไม่ว่าในทางใดๆอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์และการปิดประกาศข้อความบนกระดาน

ข้อมูลทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ www.jabjone.com นี้ใช้เพื่อปิดประกาศจากผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์หรือเอื้อในการติดตามกรณีการหลอกลวง/ฉ้อโกงต่างๆที่เกิดขึ้นใน รูปแบบของการเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือหมิ่นประมาทใดๆ แก่ผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรืออ้างถึงในประกาศ

ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ www.jabjone.com ทุกท่าน จะต้องทำการตกลง และยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในเอกสารเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ก่อนเข้าใช้บริการ หากท่านไม่ยินยอมในการยอมรับข้อผูกมัด และเงื่อนไขการให้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม โปรดหยุดการใช้บริการของท่านโดยทันที และหากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ทางเราจะถือเสมือนว่าท่านได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 1. ท่านต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ทางจับโจรดอทคอมจะยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียนถ้าพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความ จริง และท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของจับโจรดอทคอม ซึ่งทางจับโจรดอทคอม จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด จับโจรดอทคอมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างบริการที่ตรงกับความต้องการของ ท่าน หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น
 2. ท่านต้องเก็บรักษา ชื่อ Login และ รหัสผ่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด หากมีผู้ใดนำชื่อ Login และรหัสผ่าน ของท่านมาใช้ ท่านจำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในผลการกระทำนั้น
 3. จับโจรดอทคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในข้อความใดๆ ที่ปิดประกาศโดยสมาชิก หากมีข้อสงสัยขอให้ท่านติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังผู้เขียนประกาศนั้นๆ
 4. ท่านตกลง และยอมรับว่า จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด และท่านต้องทำการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ทำการละเมิดสิทธิโดยการแจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกล่าวถึงโดยไม่มีมูลเหตุความจริง
  • อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของจับโจรดอทคอม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
  • ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากจับโจรดอทคอม และ/หรือการทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจับโจรดอทคอม สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
  • เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นำมา รวบรวม ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หรือผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นลูกค้า หรือสมาชิกของจับโจรดอทคอม
  • การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่จับโจรดอทคอม กำหนดขึ้นภายหลัง
   หากจับโจรดอทคอม ทราบว่าท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นการขัดต่อกฏข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ จับโจรดอทคอมมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และจับโจรดอทคอมขอสงวนสิทธิการกระทำดังกล่าว และ/หรือทำการดำเนินการทางกฎหมาย
 5. จับโจรดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการปิดประกาศของท่านหากทาง จับโจรดอทคอมเห็นว่าไม่เหมาะสม
 6. หากท่านใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศ ทางจับโจรดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อมูลของท่านให้ทางเจ้าทุกข์หากมีการ ร้องขอเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฏหมาย
 7. การจำกัดความรับผิด ทางจับโจรดอทคอม ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากจับโจรดอทคอม จับโจรดอทคอมเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในเชิงของ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆที่เกิดขึ้น และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความที่มีการปิดประกาศของสมาชิกที่ แสดงบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น และทางจับโจรดอทคอม ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับเหตุที่กล่าวอ้างถึงระหว่างผู้ปิดประกาศข้อความและ ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึง จับโจรดอทคอมไม่สามารถควบคุมและรับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกปิดประกาศ
 8. จับโจรดอทคอมขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจับโจรดอทคอมขอสงวนสิทธิไว้ซึ่งการกระทำดังกล่าว จับโจรดอทคอมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับ ยินยอมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว